નગર આયોજન

Home  

ડાઉનલોડ ફોર્મ

ફોર્મ નં. 2(એ) રજિસ્ટર્ડ આર્કીટેક્ટ / એન્જીનિયરનું બાંહેધી આપતું પ્રમાણ પત્ર - ડાઉનલોડ
ફોર્મ નં.2(બી) રજિસ્ટર્ડ આર્કીટેક્ટ / એન્જીનિયરનું બાંહેધી આપતું પ્રમાણ પત્ર - ડાઉનલોડ
ફોર્મ નં.2(સી) રજિસ્ટર્ડ કલાર્ક ઓફ વર્કસ / સાઈટ સુપરવાઈઝર / વિકાસકર્તા / માલિકની બાંહેધરીનું પ્રમાણપત્ર - ડાઉનલોડ
વિકાસ પરવાનગી માટેની અરજી ફોર્મ - ડાઉનલોડ
બાંધકામ પરવાનગી અરજી ફોર્મ - ડાઉનલોડ
અરજદારશ્રીના ઈજનેરશ્રીએ રજુ કરવાનું ફોર્મ બાંધકામ પૂર્ણતા પ્રમાણપત્ર - ડાઉનલોડ

 
 
Copyright © 2017. Mehsana Nagarpalika, Mehsana.
Site Designed & Maintained by 8webcom.com