મહેસાણા નગરપાલિકા વિસ્તારની વસ્તીગણતરીની વિગત
Home | Back  

વર્ષ વસ્તી વધારા
1901 9393 -
1911 10141 8.8
1921 11888 17.2
1931 14762 23.8
1941 16986 15.5
1951 22804 34.3
1961 32577 42.9
1971 51598 58.7
1981 72872 41.2
1991 88201 20.8
2001 98987 12.2
2011 184991 -
 
 
Copyright © 2017. Mehsana Nagarpalika, Mehsana.
Site Designed & Maintained by 8webcom.com