મહેસાણા નગરપાલિકા મહેકમ
Home | Back  

મહેસાણા નગરપાલિકા, મહેસાણા
મહેસાણા નગરપાલીકાનું મંજુર થયેલ લઘુત્તમ મહેકમ

મહેકમ નં.
મહેકમ
અ.નં.
મંજુર થયેલ જગ્યાનું નામ
મંજુર થયેલ જગ્યાની સંખ્યા
ભરાયેલ જગ્યાઓ
ખાલી જગ્યાઓ
1
2
3
4
5
6
7
8
1
સામાન્ય વહીવટી શાખા
1
મુખ્ય અધિકારી
01
02
00
કોમન કેડર
2
ઓફીસ સુપ્રિટેન્ડન્ટ
01
00
01
સીધી ભરતી
3
કલાર્ક
15
00
15
સીધી ભરતી
4
પટાવાળા
04
04
00
ભરાયેલ જગ્યા
2
હિસાબી શાખા
5
હિસાબનીશ
01
01
00
કોમન કેડર
6
ઓડીટર
01
00
01
સીધી ભરતી
3
વેરા શાખા
7
ટેક્ષ સુપ્રિટેન્ડન્ટ
01
00
01
સીધી ભરતી
8
ટેક્ષ ઈન્સ્પેક્ટર
01
00
01
સીધી ભરતી
4
આરોગ્ય શાખા
9
સેનેટરી ઈન્સ્પેક્ટર
02
01
01
સીધી ભરતી
10
મુકાદમ
11
00
11
સીધી ભરતી
11
સફાઈ કામદર (સ્વીપર)
213
07
206
સીધી ભરતી
12
ડ્રાયવર
09
07
02
સીધી ભરતી
13
કલીનર
02
02
00
ભરાયેલ જગ્યા
5
ટેકનિકલ શાખા
14
મદદનીશ ઈજનેર (ડીપ્લો. સીવીલ)
01
01
00
કોમન કેડર
15
મદદનીશ મ્યુનિ. ઈજનેર (ડીપ્લો. સીવીલ)
02
00
02
સીધી ભરતી
16
મદદનીશ ઈજનેર (ડીપ્લો. મીકેનીકલ)
01
00
01
સીધી ભરતી
17
વર્ક આસીસ્ટન્ટ
01
00
01
સીધી ભરતી
18
વાયરમેન કમ ઈલેક્ટ્રીશીયમ
02
02
00
ભરાયેલ જગ્યા
6
પાણી પુરવઠો ગટર વ્યવસ્થા શાખા
19
ડ્રેનેજ સફાઈ કામદાર
42
00
42
સીધી ભરતી
20
મુકાદમ
02
00
02
સીધી ભરતી
7
અગ્નિશમન સેવા શાખા
21
 
ફાયર ઈન્સ્પેક્ટર
01
00
01
સીધી ભરતી
22
ફાયરમેન
08
00
08
સીધી ભરતી
8
ટાઉન પ્લાનીંગ શાખા
23
ટાઉન પ્લાનર
02
00
02
સીધી ભરતી
9
અન્ય વિકાસલક્ષી સામુહિક સંગઠન પ્રવૃત્તિ
24
કોમ્યુનીટી ઓર્ગેનાઈઝર (સમાજ સંગઠક)
02
00
02
સીધી ભરતી
કુલ...
326
26
300
 
 
 
Copyright © 2017. Mehsana Nagarpalika, Mehsana.
Site Designed & Maintained by 8webcom.com