ફોર્મ
Home  

કોઈપણ સટીર્ફાઈડ ફોર્મ / રેકોર્ડની નકલ આપવા / મેળવવાની સેવા બાબત...

અરજી સ્વીકાર : 11-00 – 4-00 તમામ કામકાજના દિવસોએ જે શાખામાં
અરજી ચકાસણી : અરજી તારીખથી 3 દિવસમાં
જન્મ / મરણ સર્ટી આપવું : અરજી તારીખથી 3 દિવસમાં
બીલ્ડીંગ પ્લાન સિવાયના બીજા દસ્તાવેજોની નકલો : 15 દિવસમાં
બીલ્ડીંગ પ્લાન (સંલગ્ન વ્યક્તિને મળવાપાત્ર) : 2 મહિનામાં
મ્યુનિસીપાલટીના કોઈપણ : ૭ દિવસમાં ઠરાવની નકલ

 
આપની કોઈપણ ફરીયાદ / સૂચના માટે : click here (ગુજરાતી) અને click here (English)
 

ડાઉનલોડ ફોર્મ

જન્મ / મરણ અંગેના ફોર્મ :

જન્મ રીપોર્ટ - ડાઉનલોડ
મૃત જન્મ રીપોર્ટ - ડાઉનલોડ
મરણનો રીપોર્ટ - ડાઉનલોડ
મરણનું કારણ દર્શાવતો રીપોર્ટ - ડાઉનલોડ (અંગ્રેજી)
મરણનું કારણ દર્શાવતો રીપોર્ટ - ડાઉનલોડ (ગુજરાતી)
› જન્મના પ્રમાણપત્રનો નમૂનો (ગુજરાતી) - ડાઉનલોડ
› જન્મના પ્રમાણપત્રનો નમૂનો (અંગ્રેજી) - ડાઉનલોડ
મરણના પ્રમાણપત્રનો નમૂનો (ગુજરાતી) - ડાઉનલોડ
મરણના પ્રમાણપત્રનો નમૂનો (અંગ્રેજી) - ડાઉનલોડ
 
નગર આયોજન અંગેના ફોર્મ :

ફોર્મ નં. 2(એ) રજિસ્ટર્ડ આર્કીટેક્ટ / એન્જીનિયરનું બાંહેધરી આપતું પ્રમાણ પત્ર - ડાઉનલોડ
ફોર્મ નં. ૨(બી) રજિસ્ટર્ડ સ્ટ્રકચરલ એન્જીનિયરનું બાંહેધરી પ્રમાણપત્ર - ડાઉનલોડ
ફોર્મ નં. ૨(સી) રજીસ્ટર્ડ કલાર્ક ઓફ વર્કસ / સાઈટ સુપરવાઈઝર / વિકાસકર્તા / માલિકની બાંહેધરીનું પ્રમાણપત્ર - ડાઉનલોડ
વિકાસ પરવાનગી માટેની અરજી ફોર્મ - ડાઉનલોડ
બાંધકામ પરવાનગી અરજી ફોર્મ - ડાઉનલોડ
 અરજદારશ્રીના ઈજનેરશ્રીએ રજુ કરવાનું ફોર્મ – બાંધકામ પૂર્ણતા પ્રમાણપત્ર - ડાઉનલોડ

 
ટેક્ષ અંગેના ફોર્મ :
મિલ્કતની તબદીલી માટેનું અરજી ફોર્મ - ડાઉનલોડ
 

શહેર સામૂહિક વિકાસ યોજના (યુ.સી.ડી.) અંગેના ફોર્મ :

બહેનો માટેના વ્યાવસાયિક તાલીમ અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટેનું પ્રેવશ ફોર્મ - ડાઉનલોડ

બહેનો માટેના શિવણ, નિટીંગ, કોમ્પ્યુટર તાલીમ વર્ગો - ડાઉનલોડ
 

ભૂગર્ભ ગટર યોજના અંગેના ફોર્મ :

ગટર કનેક્શન માટેનું અરજી ફોર્મ - ડાઉનલોડ
 

જનરલ ફોર્મ :

અનામત પરત લેવા બાબત અરજ - ડાઉનલોડ
 
 
 
Copyright © 2017. Mehsana Nagarpalika, Mehsana.
Site Designed & Maintained by 8webcom.com