સંપર્ક
Home  

મહેસાણા નગરપાલિકા
દાળમીલ નો ખાંચો, મહેસાણા જી. મહેસાણા
-: ફોન :-

નગરપાલિકા ઓફિસ : 0-2762-253375
ચીફ ઓફિસર :

0-2762-254568 (કાર્યાલય)

પ્રેસીડેન્ટ : 0-2762-251039 (કાર્યાલય)

ઇ-મેલ

: np_mahesana@yahoo.co.in
 

મહેસાણા નગરપાલિકાના જરૂરી નંબરોની યાદી :-

સિવીલ એન્જીનીયર શાખા છ જાહેર રસ્તા, રિપેરીંગ વિભાગ- બાગ-બગીચા-સ્મશાન, ન.પા.ની જાહેર મિલકતો, વરસાદી પાણીનો નિકાલ

: 251057
લાઈટ વિભાગ : સ્ટ્રીટ લાઈન : 253375

સેનેટરી શાખા : સફાઈ સેવા, દવા-છંટકાવ, ગંદકી તથા આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ.

: 254568

વોટર વર્કસ શાખા : પાણી પુરવઠાને લગતી સેવાઓ સવારે 7-00 થી રાત્રે 10-00 કલાકે

: 221277

ગેરેજ શાખા : ટેન્ડરથી પાણી આપવા, મેલા ટેન્ડર, એમ્બયુલન્સ વાન, ફાયર બ્રિગેડ

: 221345
ભુગર્ભ ગટર શાખા : 253375
ટાઉન પ્લાનીંગ શાખા : 253375
વેરા શાખા : નવિન અકારણી તથા પ્રોપર્ટીટેક્ષ : 254568
જન્મ મરણ શાખા : 253375
રેકોર્ડ શાખા : જાહેર રેકર્ડની નકલ મેળવવા : 254568
યુ.સી.ડી : યુ.સી.ડી શાખા : 254568
 
 
Copyright © 2017. Mehsana Nagarpalika, Mehsana.
Site Designed & Maintained by 8webcom.com