હિસાબી ખાતું
Home  

સને 2006-2007ના વર્ષનું રજુ થયેલ જમા - ખર્ચનું અંદાજ પત્ર

અંદાજીત આવક
  ઉઘડતી સિલક 4.00.00.000-00
 4,00,00,000-00
(અ) રટ અને કરો 6.66.25.000-00
(બ) ઠોર ડબા -
(ક) ઇમારત ભાડું. વિ. 80.85.000-00
(ડ) ગ્રાન્ટ અને ફાળા (યુ.સી.ડી. સહિત) 19.22.44.145-00
  લોકલ ફંડ તથા ડોનેશન 1.25.00.000-00
(ઈ) પરચુરણ અને બીજી બાબતોની આવક 87.15.000-00
  ભુગર્ભ ગટર યોજના ફી 21.00.000-00
  યુ.સી.ડી. તાલીમ વર્ગ ફી 4.62.925-00
  દુકાનોની ઓક્યુ પ્રાઈઝ. 8,50.00.000-00
  કુલ અંદાજીત આવક 41.57.32.070-00
  કુલ અંદાજીત ખર્ચ 41,29.13.150-00
  કુલ અંદાજી પુરાંત 28.18.920-00

અંદાજીત ખર્ચ
(1) (અ) સામાન્ય વહીવટ તથા જકાત  કરના ઊઘરાણાનો ખર્ચ, ધકાત, રીફંડ, પેન્શન.  ગેજ્યુ. વગેરે  2.11.88.479-00
(2) જાહેર સલામતી આગ તથા દિવાબત્તી  54.83.142-00
(3) પબ્લીક હેલ્થ અને સગવડ  6.84.65.761-00
(4) જાહેર શિક્ષણ 35.000-00
(5) પરચુરણ, લોન, હપ્તા, વ્યાજ, કોર્ટ ખર્ચ વિગેરે  1.10.82.000-00
(6) સીટીબસ મહેકમ  19.88.000-00
(7) ટી.પી.શાહ 44.01.540-00
(8) ભુગર્ભ ગટર મહેતમ તથા અન્ય ખર્ચ  32.37.000-00
(9) આઈ.ડી.એસ.એમ.ટી.મહેકમ 5.73.127-00
(10) કુલ રીકરીંગ ખર્ચ 11.64.54.048-00
  કેપીટલ ખર્ચ વોટર વર્કસ,
 ડ્રે ઈનજ. નવિન રસ્તા.
 માટીકામ, ઈમારત. બગીચા
 સુધારણા, ટાઊનહોલ, સોલીડ
 વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિગેરે
28.64.58.229-00
  આઈ.ડી.એસ.એમ.ટી.ખર્ચ 873-00
  કુલ કેપીટલ ખર્ચ 24.64.59.102-00
  કુલ એકમદર ખર્ચ 40.29.13.150-00
  હાથ ઊપર અંગાજી સિલક 1.00.00.000-00
  કુલ એકંદર ખર્ચ 42.29.13.150-00
 
Copyright © 2017. Mehsana Nagarpalika, Mehsana.
Site Designed & Maintained by 8webcom.com